Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr inż. Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA adiunkt 328-23-09 401 poniedziałek 9.00-11.00, piątek 9.00-11.00 a.bazan@aiu.uz.zgora.pl
  2 dr inż. Witold CZARNECKI st. wyk. 328-47-94 311 -  
  3 dr inż. Sławomir GIBOWSKI adiunkt 328-26-36 414 poniedziałek 12.45-14.15, sobota (zjazd) 16.15-17.45 S.Gibowski@ib.uz.zgora.pl
  4 dr Agnieszka GONTASZEWSKA adiunkt 328-24-27 410 czwartek 10.00-11.00 A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl
  5 dr hab inż. Maria MRÓWCZYŃSKA
(Prodziekan ds Nauki)
profesor 328-26-36
328-26-39
414
105
wtorek i sobota 8.00 - 9.00, pokój 125 M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl
  6 dr inż. arch. Marta SKIBA adiunkt 328-23-09 401 czwartek 11.00-13.00, piątek 9.00-11.00 m.skiba@aiu.uz.zgora.pl
  7 dr inż. Waldemar SZAJNA
(Kierownik Zakładu)
adiunkt 328-47-99 415 informacja o konsultacjach, wtorek 15.00-15.45, niedziela (zjazd) 14.25-15.10 W.Szajna@ib.uz.zgora.pl
  8 dr inż. Marek TALAGA st. wykł. 328-22-81 313 wtorek 10.00 - 11.15, niedziela (zjazd) 15.00 - 16.15 M.Talaga@ib.uz.zgora.pl
  9 dr inż. Paweł URBAŃSKI adiunkt 328-47-94 311 wtorek 18.35-19.20, sobota 8.15-9.10 i na zjazdach nieparzystych od 11.15 do 13.00 P.Urbanski@ib.uz.zgora.pl
  10 dr inż. Ewa WOJNICKA-JANOWSKA adiunkt 328-22-86 108 czwartek 10.00-11.00 (pzrayste) oraz 13.00-13.30 (nieparzyste), niedziela (zjazd) 9.15 - 10.45 E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Inżynieria i zarządzanie budowlanymi procesami inwestycyjnymi, realizacyjnymi, eksploatacyjnymi i remontowymi oraz w obrocie nieruchomościami, a w szczególności:

sterowanie makrocyklem inwestycji i jego analiza, analiza i formalizacja technologiczna, organizacyjna i ekonomiczna zmechanizowanych procesów budowlanych, ocena stopnia technicznego zużycia budynków mieszkalnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych, analiza wartości rynkowej obiektów w wycenie i w obrocie nieruchomościami, ekologiczne i ergonomiczne aspekty w planowaniu przestrzennym i w budownictwie.

W zakresie geologii, geotechniki i geodezji:

  • numeryczne modelowanie interakcji budowli i podłoża,
  • modele konstytutywne gruntów i metody wyznaczania parametrów modeli w badaniach laboratoryjnych i polowych,
  • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych, systemów neuronowo – rozmytych oraz algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zadań z geodezji inżynieryjnej,
  • zagęszczalność gruntów spoistych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych,
  • budowa geologiczna Ziemi Lubuskiej oraz wpływ podziemnego górnictwa węgla brunatnego na deformacje powierzchni terenu.

Tradycją ośrodka zielonogórskiego są badania gruntów zaburzonych glacitektonicznie. Od 1974 roku organizowane jest w Zielonej Górze cykliczne Sympozjum Glacitektoniki. Inicjatorem tego sympozjum był prof. Jerzy Kotowski. Sympozjum poświęcone jest problemom geotechniki Środkowego Nadodrza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień glacitektoniki. Konferencja ta organizowana jest wspólnie przez pracowników Zakładu Geotechniki i Geodezji oraz Zakładu Hydrologii i Geologii Stosowanej Instytutu Inżynierii Środowiska.

Usługi na rzecz Gospodarki Narodowej

W zakładzie wykonywane są opracowania w zakresie:

projektów i dokumentacji dotyczących badań geologiczno-inżynierskich, badań geotechnicznych oraz badań hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, ekspertyz dotyczących odwodnienia, ekspertyz dotyczących posadowienia obiektów istniejących i projektowanych, wdrażania nowego systemu norm europejskich w zakresie geotechniki, ekspertyz dotyczących nasypów budowlanych (korpusy nasypów drogowych i kolejowych), ekspertyz dotyczących analizy stateczności skarp i ich zabezpieczenia przed osuwiskami, ekspertyz dotyczących pomiarów geodezyjnych, opracowania modeli rzeźby terenu, badania przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich oraz inne opracowania (dokumentacje, opinie, ekspertyzy, opinie biegłego sądowego) dla obszarów budownictwa lądowego.

PLAN SEMINARIÓW:

1. Monitoring obiektów inżynierskich na wybranych przykładach - dr inż. Sławomir Gibowski - 15.03.2017
2. Analiza numeryczna nośności granicznej żelbetowej studni startowej do mikrotunelowania - dr inż. Waldemar Szajna - 12.04.2017
3. Predykcja przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych - dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ - 10.05.2017
4. Przydatność iłów serii poznańskiej z okolic Lubska do budowy mineralnych barier izolacyjnych - dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska - 7.06.2017

 

Seminaria odbywają się w sali 13 A8 i rozpoczynają się o godz. 9:00.

 

GEOLOGIA NA BUDOWNICTWIE

 

strona uaktualniona: 24.01.2017, godz. 13:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha