Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Drogi i mosty

Sylwetka absolwenta

Oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego, absolwent tej specjalności jest przygotowywany do zadań specjalnych jakimi są obiekty drogowo-mostowe. Uzyskuje on wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i nadzorowania budów w zakresie autostrad, dróg, ulic oraz obiektów inżynierskich jakimi są lotniska, mosty, estakady, przepusty, tunele itp.

Absolwenci tej specjalności posiadają bogatą wiedzę nt. nowoczesnego projektowania w zakresie budownictwa komunikacyjnego między innymi inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii stosowanych (w Europie i w Polsce) do budowy i utrzymania tych konstrukcji. Nieobce są też im techniki nowatorskiego badania, monitorowania stanu technicznego i zarządzania autostradami, drogami i mostami.

Sylabus specjalności drogi i mosty