Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.

Ogólna sylwetka magistra inżyniera budownictwa

Magister inżynier, absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury. Absolwent posiada współczesną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonywania i sprawdzania projektów budowlanych, kierowania budową, wytwarzania wyrobów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne i teoretyczne oraz techniczne, w tym nadające profil każdej specjalności. Student odbywa praktykę dyplomową.

Studia magisterskie odbywają się w ramach następujących specjalności:

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska można znaleźć na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Sylabusy kierunku studiów BUDOWNICTWO na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia są dostępne na stronach poszczególnych specjalności.