Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów:

Sylwetka inżyniera budownictwa

Inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych ze wspomaganiem technik komputerowych. Absolwent posiada współczesną wiedzę z dziedziny budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne oraz techniczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Uzupełnienie programu dydaktycznego stanowi praktyka budowlana i kierunkowa.

Sylwetka inżyniera geoinformatyki i technik satelitarnych

Absolwenci kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne łączą wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, w szczególności: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w wielodyscyplinarnych zespołach w ramach jednostek samorządu terytorialnego oraz w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi w zakresie planowania przestrzennego, ochrony środowiska, logistyki i transportu, geodezji i kartografii, budownictwa i geologii.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska można znaleźć na stronie:
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Sylabusy dla kierunku studiów BUDOWNICTWO na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia są dostępne na stronie:
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/58702

Ulotki informacyjne

Budownictwo

Geoinformatyka i techniki satelitarne

https://www.gits.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2020/05/Geoinformatyka-i-Techniki-Satelitarne.pdf

Strona kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

https://www.gits.uz.zgora.pl/