Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów:

Sylwetka inżyniera budownictwa

Inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych ze wspomaganiem technik komputerowych. Absolwent posiada współczesną wiedzę z dziedziny budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne oraz techniczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Uzupełnienie programu dydaktycznego stanowi praktyka budowlana i kierunkowa.

Sylwetka inżyniera geoinformatyki i technik satelitarnych

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, w szczególności z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Będzie potrafił pracować w interdyscyplinarnych zespołach takich jak informatycy, projektanci, kartografowie, geologowie, geodeci, architekci, planiści przestrzenni. Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych, będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej). Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi (np. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska można znaleźć na stronie:
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Sylabusy dla kierunku studiów BUDOWNICTWO na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia są dostępne na stronie:
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/58702

Sylabusy dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia są dostępne na stronie:
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/58705

Ulotki informacyjne

Budownictwo

Geoinformatyka i techniki satelitarne

Strony kierunków studiów:

Geoinformatyka i techniki satelitarne