Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Praktyki studenckie

Zgodnie z harmonogramem praktyk zawodowych, studentów studiów I stopnia, obowiązuje odbycie dwóch praktyk:

  • praktyki budowlanej po II roku (IV semestrze) studiów, w wymiarze 4 tygodni (120 godzin),
  • praktyki dyplomowej po III roku (VI semestrze) studiów, w wymiarze 3 tygodni (90 godzin).

Praktyka jest oparta na Regulaminie Praktyk Studenckich WBAIŚ, którego treść znajduje się na stronie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w zakładce Studia – Praktyki studenckie.

Nadzór nad praktyką sprawuje Koordynator praktyk.

Cel i charakter praktyki

Celem praktyki zawodowej jest praktyczne zapoznanie studentów z poszczególnymi działami przedsiębiorstw branżowych oraz umożliwienie im wykazania się nabytą w trakcie kilku semestrów wiedzą, w zakresie określonym ramowym programem praktyki.

Miejsce i termin praktyki

  • Praktyka odbywa się w jednostkach gospodarczych (przedsiębiorstwach/zakładach pracy) zajmujących się budownictwem oraz w instytucjach samorządowych związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w ramach podpisanego porozumienia między Uczelnią a podmiotem prowadzącym praktykę.
  • Praktyki studenckie odbywają się w okresie wakacji.
  • Praktyka realizowana jest w miarę możliwości w miejscu stałego zamieszkania studenta.
  • Uzgodnienia z zakładem pracy odnośnie odbycia praktyki student dokonuje samodzielnie (miejsce i termin).

Inne formy zaliczenia praktyki

  • Studenci, którzy są technikami branżowymi mogą uzyskać zaliczenie praktyki budowlanej na podstawie praktyk odbytych w szkole średniej.
  • Na poczet praktyki można również zaliczyć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez okres co najmniej trzech miesięcy, o ile działalność ta odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego programu praktyk.
  • W przypadku wykonywania przez studenta (studia niestacjonarne) pracy zawodowej można zaliczyć ten okres jako praktykę zawodową po wcześniejszym dostarczeniu zaświadczenia o zatrudnieniu studenta. Zaliczenie jest możliwe o ile wykonywana przez studenta praca jest zgodna z kierunkiem studiów i planowanymi do osiągnięcia efektami kształcenia.