Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Praca dyplomowa

Podstawami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej są Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz inne dokumenty znajdujące się na stronie:
http://www.wbais.uz.zgora.pl/prace-dyplomowe/

Przepisy uszczegóławiające poszczególne zapisy Uchwały Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zawarte są w:
http://www.wbais.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zasady-dyplomowania-2020_12_1-1.pdf

Uwaga:

Prace inżynierskie pobierają studenci studiów dziennych i zaocznych na VI semestrze studiów.

Prace magisterskie pobierają studenci na I semestrze studiów.

Realizacja pracy dyplomowej

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej promotora, student pobiera „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (link). oraz „Kartę pracy dyplomowej” (link).

Realizacja pracy dyplomowej w zdalnym trybie nauczania

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej Promotora, Student pobiera z wydziałowej strony internetowej „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (zał. 2) oraz „Kartę pracy dyplomowej” (zał. 3). Student przesyła e-mailem „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” do Promotora, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji.

Nauczyciel akademicki może odmówić Studentowi prowadzenia pracy dyplomowej. Sprawy sporne rozstrzyga w tych przypadkach Zastępca Dyrektora Instytutu w porozumieniu z Dziekanem.

Wypełnioną deklarację Student przesyła e-mailem na adres e-mailowy sekretariatu instytutu  w terminie do 30 maja danego roku akademickiego (lub 15 stycznia dla studiów I stopnia kończących się w semestrze letnim). Po przyjęciu deklaracji przez sekretariat instytutu Student uzgadnia, zdalnie z Promotorem, zakres pracy oraz wypełnienia „Kartę pracy dyplomowej”, a po akceptacji przez Promotora przesyła kartę e-mailem do Dziekanatu, w celu akceptacji przez Dziekana, zachowując kopię ułatwiającą mu właściwą realizację pracy. Dziekanat przekazuje kopię karty pracy dyplomowej do sekretariatu instytutu. Student przystępuje do realizacji pracy i redaguje ją zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale „Zasady redagowania prac dyplomowych”. Po zakończeniu redakcji pracy dyplomowej przekazuje Promotorowi w formie elektronicznej egzemplarz pracy, celem jej zatwierdzenia.

Promotor po zatwierdzeniu pracy przesyła w formie elektronicznej (mailem) informację o zatwierdzeniu do:

– prowadzącego seminarium dyplomowe,

– Dziekanatu wraz z podaniem informacji o Recenzencie.

Realizacja pracy dyplomowej w bezpośrednim trybie nauczania

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej Promotora, Student pobiera w sekretariacie instytutu lub z wydziałowej strony internetowej „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (zał. 2) oraz „Kartę pracy dyplomowej” (zał. 3). Student zgłasza się z „Deklaracją przyjęcia tematu pracy dyplomowej” do Promotora, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji. Nauczyciel akademicki może odmówić Studentowi prowadzenia pracy dyplomowej. Sprawy sporne rozstrzyga w tych przypadkach Dziekan w porozumieniu z zastępcą Dyrektora Instytutu. Wypełnioną deklarację Student składa zgodnie z harmonogramem (tabela 1) w sekretariacie instytutu w terminie do 30 maja lub 15 stycznia danego roku akademickiego. Po przyjęciu deklaracji przez sekretariat instytutu Student udaje się ponownie do Promotora, w celu omówienia zakresu pracy oraz wypełnienia „Karty pracy dyplomowej”,

Wypełnioną kartę Student dostarcza do Dziekanatu w celu akceptacji przez Dziekana, zachowując kopię ułatwiającą mu właściwą realizację pracy. Dziekanat przekazuje kopię karty pracy dyplomowej do sekretariatu instytutu. Student przystępuje do realizacji pracy. Po jej zakończeniu składa jeden egzemplarz pracy w formie wydruku przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale „Zasady redagowania prac dyplomowych” i w formie elektronicznej.

Student składa zaakceptowaną przez Promotora pracę dyplomową w Dziekanacie nie później niż:

1) 5 lutego, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy,

2) 30 czerwca, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni. Dziekan na wniosek Promotora lub na wniosek Studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 30 kwietnia, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy i nie dłużej niż do 14 września, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni.

Pytania na egzamin dyplomowy

Dokumenty

Wszystkie dokumenty potrzebne w czasie realizacji pracy dyplomowej dostępne są na stronie wydziału:

Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych

 • Rok akademicki 2022-2023
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 24.04.2022
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 24.04.2022
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 24.04.2022
 • Rok akademicki 2021-2022
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 09.06.2021
  • na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 09.06.2021
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 09.06.2021
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 09.06.2021
  • na studiach magisterskich, specjalność Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych (PDF) stan 09.06.2021
 • Rok akademicki 2020-2021
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 23.11.2020

Tematy prac dyplomowych na kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

Rok akademicki 2022-2023, studia inżynierskie PDF (stan 04.11.2021)