Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Technologii Budownictwa Geotechniki i Geodezji

dr inż. Sławomir GIBOWSKI
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 22 81
pok. 413
e-mail: S.Gibowski@ib.uz.zgora.pl

dr Agnieszka GONTASZEWSKA PIEKARZ
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 24 27
pok. 410
e-mail: A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl

dr hab inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ
Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką

stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 22 81
pok. 313
e-mail: M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Waldemar SZAJNA, prof. UZ
Kierownik Zakładu

profesor
tel. +48 68 328 47 99
pok. 415
e-mail: W.Szajna@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Paweł URBAŃSKI
stanowisko: st. wykł.
tel. +48 68 328 47 94
pok. 311
e-mail: P.Urbanski@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Ewa WOJNICKA
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 22 86
pok. 108
e-mail: E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

W zakresie geologii, geotechniki i geodezji:

  • budowa geologiczna Ziemi Lubuskiej oraz wpływ podziemnego górnictwa węgla brunatnego na deformacje powierzchni terenu,
  • badania terenowe i laboratoryjne gruntów budowlanych oraz identyfikacji parametrów modeli konstytutywnych gruntu,
  • numeryczne modelowanie interakcji budowli i podłoża,
  • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych, systemów neuronowo – rozmytych oraz algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zadań z geodezji inżynieryjnej.

Inżynieria i zarządzanie budowlanymi procesami inwestycyjnymi, realizacyjnymi, eksploatacyjnymi i remontowymi oraz w obrocie nieruchomościami, a w szczególności:

  • energetyczne, ekologicznie i socjologiczne aspekty w planowaniu przestrzennym i w budownictwie, wykorzystujące nowoczesne technologie (systemy informacji przestrzennej – GIS, modelowanie informacji o budynku – BIM).
  • sterowanie makrocyklem inwestycji i jego analiza,
  • analiza i formalizacja technologiczna, organizacyjna i ekonomiczna zmechanizowanych procesów budowlanych,
  • ocena stopnia technicznego zużycia budynków mieszkalnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych oraz analiza wartości rynkowej obiektów w wycenie i w obrocie nieruchomościami

Tradycją ośrodka zielonogórskiego były Sympozja Glacitektoniki organizowane w Zielonej Górze cykliczne od 1974 roku, których inicjatorem był prof. Jerzy Kotowski. Obecnie ośrodek nasz, wspólnie z Katedrą Geotechniki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, jest organizatorem cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Challenges in Geotechnical Engineering”, na której jedna z sesji poświęcona jest problemom glacitektonice. Pracownicy zakładu zorganizowali dwie z 27 cyklicznych konferencji naukowo-technicznych, skupiające środowisko geodetów pracujących na wydziałach budownictwa oraz inżynierii środowiska.

Usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych

W zakładzie wykonywane są opracowania w zakresie:projektów i dokumentacji dotyczących badań geologiczno-inżynierskich, badań geotechnicznych oraz badań hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, ekspertyz dotyczących odwodnienia, ekspertyz dotyczących posadowienia obiektów istniejących i projektowanych, wdrażania nowego systemu norm europejskich w zakresie geotechniki, ekspertyz dotyczących nasypów budowlanych (korpusy nasypów drogowych i kolejowych), ekspertyz dotyczących analizy stateczności skarp i ich zabezpieczenia przed osuwiskami, ekspertyz dotyczących geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, opracowania modeli rzeźby terenu, badania przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich oraz inne opracowania (dokumentacje, opinie, ekspertyzy, opinie biegłego sądowego) dla obszarów inżynierii lądowej.