Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Projekty i granty

Projekty i granty, które są i były realizowane prze pracowników Instytutu Budownictwa:

  1. Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców – POWR.03.01.00-00-K394/16-00; Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  2. Zadania z zakresu upowszechniania nauki oraz prace na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych – w ramach umowy 802/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
  3. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – RPO WL 2014-2020 – Poddziałanie 8.4.1.
  4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Wykorzystanie dronów w pracach geodezyjnych wraz z ofertą wzbogacenia oferty szkoleń operatorów dronów w tym zakresie”
  5. NCN Unisono – Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas; Projekt “Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change” (UNCNET)
  6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 1.2 „Rozwój Przedsiębiorczości” – Bon na Innowacje „Optymalizacja polderów zalewowych w dorzeczu Odry z wykorzystaniem fotogrametrii niskiej wysokości”