Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Nowe Laboratorium Instytutu Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artykuł ukazał się biuletynie Uniwersytetu Zielonogórskiego w numerze 2/2007 (PDF 225 kB).

Instytut Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska znajduje się obecnie w fazie szybkiego rozwoju i bardzo ważnych, pozytywnych zmian. W najbliższych miesiącach zakończona zostanie przeprowadzka Instytutu do jego nowej siedziby - imponującego budynku A8 przy ul. prof. Zygmunta Szafrana 1 na kampusie A. Obecnie dobiega końca wyposażanie nowego budynku w meble dydaktyczne, laboratoryjne i biurowe.

Tradycje budownictwa na naszej Uczelni (najpierw Wyższej Szkole Inżynierskiej, potem Politechnice Zielonogórskiej, obecnie Uniwersytecie Zielonogórskim) mają blisko 40 lat i sięgają początków jej powstania, bowiem kształcenie na kierunku budownictwo odbywa się Zielonej Górze już od 1968 roku. Instytut Budownictwa zwiększył generalnie swoją aktywność w ostatnich latach, co przyczyniło się w sposób zasadniczy do uzyskania w ubiegłym roku przez nasz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska wyższej, II kategorii przyznanej w dziedzinie budownictwo (poprzednio WILiŚ miał III kategorię).

Nowa siedziba Instytutu Budownictwa podnosi standard funkcjonowania i stwarza dalsze możliwości rozwoju Instytutu, przede wszystkim w zakresie laboratoriów naukowo-badawczych i świadczenia nowoczesnych usług laboratoryjnych. Nasze dotychczasowe laboratoria rozlokowane były w różnych budynkach na Uczelni, wyposażone w urządzenia i aparaturę, która już nie spełnia wymagań unijnych standardów. Pomieszczenia laboratoryjne w nowym budynku stanowiły dla nas silną zachętę do podjęcia starań o pozyskanie środków finansowych na zakup najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej, dostosowanej do współczesnych wymogów przewidzianych przez eurokody. Starania te wymagały ogromnego zaangażowania i determinacji, oraz wielkiej pracy. Teraz możemy podzielić się dobrą nowiną: nasze starania zakończyły się dużym sukcesem.

Nasze wnioski złożyliśmy jeszcze w 2005 roku, decyzje o ich pozytywnym rozpatrzeniu otrzymaliśmy w ubiegłym roku, a obecnie jesteśmy na etapie realizacji zakupów. Inicjatorem i wykonawcą obu wniosków był prof. Mieczysław Kuczma (dyrektor Instytutu), który przy aktywnej pomocy prof. Józefa Gila (z-ca dyrektora) i wszystkich zainteresowanych pracowników Instytutu, przygotował finalne wnioski o granty. Efektywną pomoc przy opracowywaniu pierwszego wniosku okazali pracownicy Działu Analiz i Planowania naszej Uczelni.

Wniosek Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego na kwotę 3 571 000,00 zł w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4.2 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Grant SPO-WKP obejmuje zakup wielu urządzeń i aparatury do następujących typów badań:

(a) wyznaczania wytrzymałości oraz pomiaru przemieszczeń i odkształceń obciążonych próbek materiałów lub elementów konstrukcyjnych (maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8804, nowoczesny system do pomiarów optycznych ARAMIS 3D);

(b) wyznaczania właściwości fizycznych i chemicznych materiałów budowlanych lub innych (dyfraktometr XRD 3003 T/T, komora niskotemperaturowa, aparat FOX 314 do określania współczynnika przewodności cieplnej ?, zestaw do normowego badania betonu, itp.)

(c) wyznaczania właściwości i wytrzymałości gruntów i podłoża budowlanego (aparat trójosiowego ściskania, dylatometr Marchettiego, udarowy zestaw do pobierania rdzeni, itp.).

Nasz drugi wniosek na zakup aparatury uzupełniającej do grantu SPO-WKP na kwotę 1 169 000,00 zł do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wówczas Komitetu Badań Naukowych) także został rozpatrzony pozytywnie.

Pozyskane w ramach tych grantów środki unijne i rządowe w kwocie blisko 5 mln zł nie wymagają dofinansowania ze środków własnych. Dzięki tym funduszom powstaje w Instytucie Budownictwa nowoczesne laboratorium, dobrze przygotowane do prowadzenia zaawansowanych, wysoko-specjalistycznych badań naukowych oraz do świadczenia usług dla firm zewnętrznych nie tylko branży budowlanej. Obowiązki kierowania powstałym Laboratorium Instytutu Budownictwa zostały powierzone mgr inż. Halinie Jasik. Nasze nowe laboratorium jest otwarte dla innych jednostek organizacyjnych naszej Uczelni - jesteśmy gotowi i zapraszamy do prowadzenia wspólnych badań interdyscyplinarnych. Sukcesywnie, w miarę realizacji zakupów, będziemy podawać bliższą charakterystykę zakupionych najważniejszych urządzeń.
Zapraszamy do współpracy.

dr inż. Marek DANKOWSKI

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha