Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Z kart historii

W czerwcu 1965 roku Rada Ministrów powołała Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze. Wydział Budownictwa Lądowego rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1968 roku. Pierwszym dziekanem został doc. dr inż. Tadeusz Maszkiewicz. Kształcenie studentów na kierunku budownictwo, na specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe, rozpoczęto w roku akademickim 1968/1969, przyjmując 62 studentów na studia dzienne, 32 na studia wieczorowe oraz 41 na studia zaoczne.

W pierwszych latach dziekanat Wydziału Budownictwa prowadzono wspólnie z dziekanatem Wydziału Elektrycznego. Z chwilą uruchomienia kierunku „budownictwo” uczelnia miała uprawnienia tylko do kształcenia inżynierów. Lata 1968 – 72 to okres budowy podstaw organizacji procesu dydaktycznego, a więc zatrudnienie i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, organizacja laboratoriów, opracowanie programów i skryptów.

W czerwcu 1972 r. wydano 32 dyplomy inżyniera budownictwa lądowego absolwentom studiów dziennych. W 1973 r. rozpoczęto na studiach dziennych kształcenie według programów studiów magisterskich w specjalności technologia i organizacja budownictwa. Rok później, zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Budownictwa Lądowego przekształcono w Instytut Budownictwa.

Na mocy znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, w roku akademickim 1981/1982 nastąpiła reorganizacja Uczelni, w wyniku której powrócono do struktur wydziałowych. Powstał wówczas ponownie Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, w ramach którego powołano Instytut Budownictwa i Instytut Inżynierii Sanitarnej (1.10.1982 r.).

Od czerwca 1991 roku Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej zmienił strukturę organizacyjną na katedralno-zakładową. W skład Wydziału weszły: Katedra Konstrukcji Budowlanych, Zakład Mechaniki Budowli, Zakład Architektury, Zakład Geodezji i Geotechniki, Zakład Budownictwa Ogólnego, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, Katedra Wody, Ścieków i Odpadów, Katedra Ochrony Środowiska oraz Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych. Władzę Wydziału pełnili: dziekan – dr inż. Stanisław Pryputniewicz oraz prodziekan – dr inż. Marek Talaga.

4 lipca 1996 roku Sejm RP nadał Wyższej Szkole Inżynierskiej nazwę Politechnika Zielonogórska. W skład Wydziału weszły dwa instytuty: Instytut Budownictwa i Instytut Inżynierii Środowiska.